Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Správní činnosti

Správní činnosti

Czech Point

Vidimace a legalizace

Trvalý pobyt

Kácení dřevin

Občanské průkazy a cestovní doklady

Silniční správní úřad

Sociálně-právní ochrana dětí

Přestupky

Czech Point

CzechPoint na Obecním úřadě v Hostěnicích v provozu od 4.1.2010

Jedná se o ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy, poskytované dle § 9 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Více o službách Czech Point ZDE.

Ověřené výstupy se vydávají na počkání

Pondělí a středa: 8:30 – 12:00, 14:00 – 17:00 hodin

Služby Czech Point

 • Výpis z Katastru nemovitostí
 • Výpis z Obchodního rejstříku
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z registru řidičů
 • Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Žadatel musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

2. Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku může požádat anonymní žadatel. Žadatel musí znát IČ obchodní organizace. 

3. Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku může požádat anonymní žadatel. Žadatel musí znát IČ obchodní organizace.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Žádost o výpis z Rejstříku trestů podává osoba, které se výpis týká (dle § 11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů), na základě písemné žádosti, kterou klient již vyplněnou obdrží u přepážky Czech POINT.

Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti, v případě cizinců i doklad o přidělení rodného čísla a tito musí mít trvalý pobyt na území České republiky.

Žádost o výpis z Rejstříku trestů lze podat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci.

5. Výpis z Registru řidičů

Žádost o výpis z Registru řidičů podává osoba, které se výpis týká. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti.

6. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Žádost o výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů podává žadatel, který musí vědět identifikační údaj dodavatele – IČ dodavatele a IČ žadatele o výpis.

7. Výpis z Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Žádost o výpis s Registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH podává osobně žadatel. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí vědět identifikační údaj organizace IČ.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaší listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat jí u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

8. Informace o datových schránkách – více zde

Správní poplatky systému Czech POINT

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další stranu

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

50,- Kč

Podání ohlášení živnosti

50,- Kč

0,- Kč

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti.


Vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.  

Vidimaci a legalizaci upravují zejména zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějšího předpisů (dále jen zákon o ověřování) a vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška).

legalizaci na úřadě předložte listinu, na které žádáte ověření pravosti podpisu, a platný doklad totožnosti:

 • občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • cestovní doklad, průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie nebo doklad opravňující k pobytu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o cizince (takový doklad lze použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele),
 • identifikační průkaz vydaný Ministerstvem zahraničních věcí České republiky podle zvláštního právního předpisu, jde-li o osobu požívající výsad a imunit podle mezinárodního práva (takový doklad lze použít pouze tehdy, obsahuje-li fotografii držitele).

vidimaci na úřadě předložte originál listiny nebo již úředně vidimovanou listinu, kterou požadujete vidimovat. Fotokopii listiny lze na náklady žadatele pořídit na úřadě.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,-Kč.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,-Kč. 


Trvalý pobyt

Aktuální informace a zásady k přihlašování k trvalému pobytu najdete na:

https://www.mvcr.cz/clanek/hlaseni-trvaleho-pobytu-996765.aspx

Přihlášení k trvalému pobytu

Všeobecné zásady pro hlášení trvalého pobytu:

Občan, který se chce přihlásit k trvalému pobytu se dostaví osobně v úředních hodinách na obecní úřad. Občana mladšího 15-cti let přihlásí zákonný zástupce, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu. Za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý k jednání, ohlásí změnu místa trvalého pobytu jeho zákonný zástupce.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen

 1. vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu (dále jen "přihlašovací tiskopis"), který obsahuje údaje o
 • jménu, popřípadě jménech, příjmení a rodném čísle, předchozí a nové adrese místa trvalého pobytu občana,
 • vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby;
 1. prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou;
 2. doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt uvedený v odstavci 1 nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
  Za přihlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan poplatek podle zvláštního zákona. 14) Platby poplatků podle předchozí věty jsou příjmem obce.

Za občana může změnu trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Občan v případě, že se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost ohlašovně podle místa trvalého pobytu.

Přihlásit se lze pouze do objektu, určeného k bydlení s číslem popisným nebo evidenčním (rodinné domy, nájemní domy, chaty, domovy důchodců apod.)

 • Z přihlášení k trvalému pobytu neplynou občanovi žádná práva
 • Místo trvalého bydliště narozeného dítěte je trvalé bydliště jeho matky
 • místo narození odloženého dítěte je místo matriky, kde bylo zapsáno

Při přihlášení trvalého pobytu k majiteli nemovitosti občan dále předloží:

 • souhlas majitele nemovitosti (dle listu vlastnictví)
 • nájemní smlouvu k nemovitosti

Za ohlášení změny trvalého pobytu:

 • správní poplatek 50 Kč.

Bližší informace u odborné referentky Obecního úřadu Hostěnice, pověřeném vedením agendy evidence obyvatel paní Růženy Debnárové, tel.č. 544 250 763, 604 205 523, ou.podatelna@hostenice.cz.

Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává díky registrům mezi sebou automaticky.

Následujícím textem nás provede Jan Novák.

První krok – místně příslušný obecní úřad. Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad

Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.

I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad

Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je daňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.

Řidičský průkaz:

Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, nemá povinnost tuto změnu oznamovat.

Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši padesáti korun.

Registr vozidel:

Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o registraci vozidla.

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.

V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v nezaměstnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.

Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřejném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Co s sebou?

 • Starý řidičský průkaz
 • Občanský průkaz
 • Pasovou fotografii

Co s sebou?

 • Velký i malý technický průkaz
 • Potvrzení o pojištění (zelenou kartu)
 • Potvrzení o technické kontrole
 • Obě registrační značky z vozidla
  (v případě stěhování do jiného kraje)

Česká správa sociálního zabezpečení.

V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způsob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

Jan Novák pobírá důchod na poště. Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změnu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky

Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webových stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě podepsaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním (komerčním) subjektům.

Jde především o:

 • banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 • dodavatele elektrické energie,
 • plynárny,
 • komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
 • ošetřujícího lékaře, zubaře,
 • zaměstnavatele či školu,
 • poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
 • telefonního operátora, atd.

 

Kácení dřevin

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Kácení stromů a keřů, které rostou na nelesních pozemcích, podléhá povolení příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny, v případě obce Hostěnice je to Obecní úřad Hostěnice.

 

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí, se podle §8 odst. 3 zákona nevyžaduje:

 1. pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
 2. pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
 3. pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin,
 4. pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
 5. povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení (pro naši obec je v tomto případě orgánem ochrany přírody Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí).

Žádost o povolení kácení dřevin

V prováděcím přepisu jsou ovocné dřeviny konkrétně jmenované. Jedná se o: Angrešt, Rybíz, Broskvoň, Hrušeň, Jabloň, Temnoplodec (Arónie), Jeřáb obecný moravský, Kdouloň, Líska obecná, Mandloň obecná, Meruňka, Morušovník, Ořešák vlašský, Maliník, Ostružiník, Slivoň, Třešeň.


Občanské průkazy a cestovní doklady

Adresa pracoviště Ministerstva vnitra ČR pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu:

Na Pankráci 1623/72, Praha 4, v blízkosti stanice  metra Pražského povstání.

 

Aktuální informační materiály najdete na: https://www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady-642319.aspx

LETÁK – Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července.pdf

LETÁK – Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července.pdf

Zrušení místní příslušnosti k vydávání OP a pasů.pdf


Silniční správní úřad

Na základě § 40 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích (zákona č. 13/1997 Sb.) obecní úřad

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení místní komunikace z této kategorie,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Žadatel může požádat Obecní úřad Hostěnice o:

 • Povolení sjezdu
 • Zvláštní užívání komunikace (místní komunikace vč. chodníků)

Formuláře:

 1. žádost o povolení sjezdu
 2. žádost o zvláštní užívání komunikace (ZUK) - např. stavební práce
 3. žádost o povolení ZUK pro umístění inženýrských sítí 
 4. žádost o dodatečné povolení ZUK

Sociálně-právní ochrana dětí

Podle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje obecní úřad jako orgán sociálně-právní ochrany ochranu práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochranu jeho oprávněných zájmů a jmění a činí úkony směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.

Informace pro občany - povinnosti Obecního úřadu dle ustanovení § 1 zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění


Přestupky

Ucelenou agendu ve správním řízení na úseku přestupků pro obec Hostěnice zajišťuje:

MěÚ Šlapanice, pracoviště: Opuštěná 9/2, 656 70 Brno. 

Pracovník oddělení: Ing. Michal Hladiš
Číslo kanceláře: 110
Tel.: 533 304 254
E-mail:
hladis@slapanice.cz