Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O obci > Územní plán > PROJEDNÁVANÁ ÚPD

PROJEDNÁVANÁ ÚPDDatum konání:
11.7.2024

Veřejné projednání o návrhu Změny č. 3 Územního plánu Hostěnice s prvky regulačního plánu se uskuteční ve čtvrtek 11. července v 17.30 v Občanském centru Hostěnice, Hostěnice č.p. 159 (objekt samoobsluhy), 664 04 Mokrá.

Výrok:

Odůvodnění:

Ve smyslu ustanovení § 52 odstavce 3 stavebního zákona může každý nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky (tj. do 18. července 2024, včetně), ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Námitky proti návrhu Změny č. 3 územního plánu Hostěnice s prvky regulačního plánu mohou dle ustanovení § 52 odst. 2 stavebního zákona podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti (dále jen „dotčené osoby“).

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dle ustanovení § 22 odst. 3 stavebního zákona, se stanoviska, námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Připomínky, námitky a stanoviska zasílejte výhradně na adresu pořizovatele: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení ÚPPP, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno.