Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Volný čas > Zajímavosti

Zajímavosti

Současnost obce

Historie obce

Kronika obce

Mikroregion Roketnice

Rostliny z Hostěnic a blízkého okolí

 

Současnost obce

Letecký snímek HostěniceObec Hostěnice leží ve zvlněné lesnaté krajině jižního úpatí Drahanské vrchoviny. Katastrální území obce má rozlohu necelých 2000 ha a nachází se v SV výběžku okresu Brno-venkov. Maximální nadmořská výška se pohybuje kolem 530 m n. m. Nejnižší místo katastru je v údolí Říčky, tj. kolem 344 m n. m.

Na katastru obce převažuje les (1732 ha), který je součástí chráněného přírodního parku "Říčky". V západní části zasahuje do katastru obce chráněná krajinná oblast "Moravský Kras" okolím tzv. "Hostěnického propadání".

K zastavěnému území obce Hostěnice patří samota Lhotky severně od obce a dále chatové osady "Pastviska" (38 chat) na západním okraji obce, osada pod Hádkem podél Říčky, dále v "Pekle", na Říčkách a Amstrdam (71 chat). Celkem se na území obce vyskytuje 184 chat.
Z hlediska občanské vybavenosti existuje vazba obce na nedaleké Pozořice a Mokrou-Horákov (základní škola, kostel, zdravotnictví, hřbitov i prodejní síť). Od roku 1990 má obec obnovenu samosprávu.

Obytná zástavba má většinou původní charakter venkovských stavení. Tradiční styl byl narušen výstavbou patrových domů a domů s plochými střechami v posledních několika desetiletích. Mezi objekty občanské vybavenosti dominuje škola z roku 1898, budova OÚ z roku 1953 a budova samoobsluhy ze sedmdesátých let.

zvonička z roku 1877

Obcí protéká "Hostěnický potok" s pravým bezejmenným přítokem z oblasti Napajedel. Na toku potoka jsou čtyři rybníky. V současnosti slouží rybníky zejména k zadržování vody v krajině. Hostěnický potok je ponorný a svůj tok končí v tzv. "Hostěnickém propadání", které je součástí Moravského Krasu.
Zemědělskou půdu na katastru obce z převážné části obhospodařuje soukromý zemědělec, které má půdu v pronájmu od vlastníků půdy. Zemědělská výroba je zejména rostlinná, v posledních letech se vrátil do Hostěnic extensivní chov dobytka.

Ke konci roku 2019 bylo v obci 781 obyvatel. Počet obyvatel postupně pomalu roste v souvislosti s novou výstavbou v obci.

V oblasti pracovních příležitostí je převážný spád na Brno, menší část pak v místě (soukromé podnikání) a Českomoravský cement v Mokré-Horákově.

V katastru obce se nacházejí dva památkové objekty, a to kaple sv. Anny z roku 1748 a zvonička z roku 1877. V obci jsou dva pomníky - před školou pomník obětem první a druhé světové války a pomník osvobození vybudovaný po druhé světové válce.

Celý katastr Hostěnic je z hlediska rekreačního a turistického velmi atraktivní. V roce 1981 byla správou CHKO Moravský Kras otevřena naučná stezka "Říčky", jejíž součástí je i "Hostěnické propadání". Nařízením v roce 2011 byl Jihomoravským krajem zřízen Přírodní park Říčky, který zaujímá velkou část katastru obce.

Historie obce

Historická fotografiePrvní písemná zmínka o Hostěnicích pochází z roku 1371. V ní se uvádí, že Půta z Vildenberku prodal panství s řadou osad, z nichž některé zanikly v 15. - 16. století. Půta z Vildenberku roku 1371 prodal panství markraběti Janovi. Podle zápisků Pavla Boudného z Hostěnic, měla se usídlit asi desetičlenná rodina v údolí Hostěnického potoka někdy kolem roku 1580. Vzhledem k tomu, že se jedná o záznamy ústních podání, nutno tento údaj brát s rezervou. Nelze vyloučit možnosti zpustnutí obce a její opětovné osídlení. Obdobně v místě dnešních Lhotek bývala údajně v minulosti ves Lhota, která však zanikla. (Lhotky patří k Hostěnicím od roku 1885. Samota byla založena roku 1746.

Původní obydlí podle P. Boudného byly pouze jakési zemljanky, vyhloubené v mezích a přikryté chvojím a listím. Tato původní obydlí si obyvatelé postupně vylepšovali a  později stavěli již domky z hlíny a dřeva. Ke zdění ještě sloužily cihly z hlíny, střechy se zhotovovaly z listnatého dřeva, pokrytého došky z dlouhé trávy. Cihly z hlíny řádně promíchané s plevami (tzv. vepřovice) se stavění začaly používat v I. polovině 19. století. Základy byly stavěny z kamene spojovaného hlínou. U domků se postupně začaly stavět hospodářská stavení a stodoly. Stodoly se stavěly z kmenů a mezery se vyplňovaly blátem. Stropy v domcích se zhotovovaly z trámů a desek. V místnostech nad stolem bývaly na stěně obrázky svatých s křížkem. Svítívalo se loučemi nebo olejovými lampičkami. Domy se začaly číslovat teprve v roce 1770 na základě vrchnostenského nařízení.

Polí kolem obce nebylo nikdy mnoho, navíc převládala pole neúrodná a kamenitá. Zemědělsky využitelné pozemky byly postupně získávány z lesa. Po vykácení porostu bylo nutno vydolovat pařezy, vybrat kořeny a kamení. Nedostatek půdy a její malá úrodnost nutila místní obyvatele ke hledání obživy kde se dalo. Les poskytoval lesní plodiny, z březového proutí se vyráběly metly, které se prodávaly v okolí nebo se měnily za potraviny a jiné potřeby. Les poskytoval i trávu pro dobytek, listí na stlaní,  klestí na topení, později pro řadu místních lidí i zaměstnání.

Historická fotografieKromě rozsáhlých lesů bylo v okolí hodně kamene a i ten byl pro řadu lidí zdrojem obživy. Kámen se hodil nejen na zpevnění cest, do základů, ale i jako kvalitní mramor na kamenické výrobky a kvalitní vápenec později na velmi kvalitní vápno.

Hostěnice byly vždy obcí velmi chudobnou a úsloví že "někde končil chléb a začínalo kamení" zde platilo doslova a bezezbytku. Přesto v tomto chudobném, ale krásném prostředí lidé vytrvávali, měli tento kraj rádi a celé generace ho braly bez výhrad za svůj domov. V pozdějších dobách, kdy se v blízkém i vzdálenějším okolí začaly otevírat větší lomy a vápenky, byly postupně místní  lomy a vápenky opuštěny a obyvatelé začínají chodit za prací do těchto lomů a ještě později do továren. Chodívalo se pěšky přes les a výdělky byly malé. O živobytí se musely starat i ženy a děti. Mnoho žen nosívalo v nůších dřevo do vzdálenějších obcí, kde byl dřeva nedostatek. Nůše vážívaly 30 - 40 kg. V nůších také nosívaly březové metly, které prodávaly, nebo měnily za podřadnější maso z domácích porážek. V Chrlicích, Tuřanech a v Holáskách se měnilo zase za zelí a jinou zeleninu. Z vrbového proutí se také pletly koše a košinky. Před svatodušními svátky se do vzdálenějších obcí nosívalo i vypálené vápno.

Kronika Hostěnic

Kronika obce Hostěnice je psána od roku 1922.

Kniha první je psána od roku 1922 do r. 1967. První kronikář byl silvestr Kopecký a pokračoval v ní po válce Ondřej Olšr.

Kniha druhá je psána od r. 1975. Psal ji Ondřej Olšr, a to až do r. 1991. V roce 1992 pokračoval Václav Dostál a rokem 1993 je tato kniha ukončena. Chybějící roky 1968 - 1974 jsou ve stručnosti popsány v této knize retrospektivním záznamem.

Kniha třetí obsahuje záznamy událostí za r. 1994 - 2003 a psal ji Václav Dostál.

Kniha čtvrtá je vedena Václavem Dostálem od r. 2004.

Kronika Hostěnic (knihy 1-3) je uložena v oblastním archivu v Rajhradě.

Mikroregion Roketnice

Mikroregion Roketnice tvoří osm obcí: Hostěnice, Kovalovice, Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice. Rozkládá se východně od města Brna na rozhraní Drahanské vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Svůj název odvozuje od stejnojmenného potoka pramenícího v jeho středu - potoka Roketnice. Je zajímavý svojí zeměpisnou polohou, z níž se odvíjí pestrost přírodních podmínek a turistických aktivit. Jeho severní výrazně lesnatou část zaujímá přírodní park Říčky a chráněná krajinná oblast Moravský kras. Jižní rovinatější část území náleží do památkové zóny bitvy u Slavkova. Na západě hraničí s katastrem obce Podolí a krajským městem Brnem, na východě s okresem Vyškov.

Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu Roketnice

Mikroregion Roketnice se rozhodl realizovat projekt "Prezentace úspěšných projektů v Mikroregionu Roketnice", jehož hlavním cílem je úspěšné projekty (Best Practices) zaměřených na obnovu a rozvoj obcí v Mikroregionu Roketnice prezentovat široké i odborné veřejnosti. Za tímto účelem byly vytvořeny videoprezentace jednotlivých projektů.
 

Rostliny z Hostěnic a blízkého okolí

V přiloženém souboru RostlinyHostenicka01 je formou tabulky v MS Excelu 2019 uveden přehled 82 vzácných nebo zajímavých rostlin přirozeně se vyskytujících v okolí Hostěnic, které byly od roku 2020 popsány v hostěnickém zpravodaji nebo byly uvedeny na besedě v OC 22.9.2022. Formou komentářů jsou zde uvedeny i jejich fotografie ve sníženém rozlišení a řada dalších poznámek.

Pokud se tabulku o velikosti 39 MB nepodaří otevřít ve vašem internetovém prohlížeči, je třeba ji nejprve stáhnout a poté otevřít na lokálním počítači. V plánku HostenickoChranenaUzemi jsou pak zachycena všechna chráněná území z okolí Hostěnic.