Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Informace pro stavebníky

Informace pro stavebníky

Stavebník musí respektovat Územní plán Hostěnice v platném znění:

https://www.hostenice.cz/uzemni-plan

Obec Hostěnice se snaží o zachování vesnického rázu obce a o ochranu krajinného rázu, který obec Hostěnice dělá malebnou obcí.

Obec Hostěnice leží malou částí v CHKO Moravský kras a většinou katastru v Přírodním parku Říčky. Z toho také pramení různá omezení pro stavebníky a vlastníky pozemků na katastru obce Hostěnice.

Pro zdárný průběh územních a stavebních řízení doporučujeme stavebníkům/projektantům konzultovat dopředu své záměry s Obcí.

Při navrhování staveb je nutné respektovat zejména:

 • stavební čáru – návaznost na okolní stavby
 • není umožněna tzv. závleková výstavba (tzn. dům za domem)
 • tradiční sklon a tvar střechy - důrazně apelujeme na použití tradiční skládané tašky v typické barevnosti pro vesnice Jihomoravského kraje - červená, cihlová, hnědá apod.
 • urbanistickou strukturu již založených ulic řadovou zástavbou nebo samostatně stojícími domy
 • Navržené stavby nesmí narušovat měřítko stávající zástavby obce ani krajinný ráz.
 • Umístění a charakter staveb musí odpovídat urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, přičemž zejména výška objektů nesmí překročit běžnou hladinu zástavby.
 • U stávajících objektů s tradičním rázem je třeba tento ráz uchovat, tvarosloví nově navržených staveb v sousedství musí respektovat tradiční venkovský ráz sídla.

Upozorňujeme, že v chatových oblastech v přírodním parku Říčky a v CHKO Moravský kras není možná výstavba nových chat, ani přístavby a nástavby chat stávajících.

V rekreační lokalitě Lhotky jsou územním plánem stanoveny podrobné podmínky prostorového uspořádání včetně maximální zastavěnosti.

V případě již zkonzultovaného záměru předložte Obci žádost o vyjádření k územnímu/stavebnímu řízení.

Žádost může být podána volně nebo využijte vzory formulářů na stránkách obce.

K žádosti doložte projektovou dokumentaci nejlépe v papírové podobě (tak jak ji budete podávat na Stavební úřad) v rozsahu dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

K žádosti, jejímž předmětem je umístění nové stavby anebo nástavba či přístavba stavby stávající je třeba přiložit rovněž závazné stanovisko orgánu územního plánování (OÚPPP MěÚ Šlapanice) dle § 96b odst. 3 stavebního zákona.

Obec Hostěnice se vyjadřuje k Vašemu záměru jednak z hlediska vlastníka infrastruktury, ale také jako účastník územního řízení či územního souhlasu.

 

Postup stavebníka ve zkratce:

 • konzultace záměru s vedením obce
 • podání žádosti o vyjádření k územnímu/stavebnímu řízení (nebo územnímu souhlasu či ohlášení) Obci Hostěnice
 • v případě zásahu do místní komunikace, chodníku – žádost o Zvláštní užívání komunikace (ZUK) Obecnímu úřadu Hostěnice, silniční správní úřad
 • V případě napojení nemovitosti k místní komunikaci – žádost o povolení sjezdu Obecnímu úřadu Hostěnice, silniční správní úřad
 • V případě novostavby přípojek vodovodu a kanalizace – podat 3 paré projektu přípojek k odsouhlasení vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace – Obci Hostěnice (PD bude stavebníkovi potvrzená vrácena k podání na stavební úřad)